Pastaraisiais metais darnus (tvarus) vystymasis tampa vis svarbesne sąvoka, nes pasaulio ekonomika siekia gerinti žmonių gyvenimo kokybę visame pasaulyje ir kartu saugoti aplinką. Darnus vystymasis – tai toks vystymasis, kuris tenkina dabartinių kartų poreikius, nepakenkdamas ateities kartų galimybėms patenkinti savo poreikius.
Kitaip tariant, darnus vystymasis – tai pusiausvyros tarp ekonomikos augimo ir aplinkos apsaugos užtikrinimas. Tvarų vystymąsi kaip svarbią koncepciją, padedančią kurti stiprias bendruomenes ir įmones, priėmė ir vyriausybės, ir įmonės.
Verslo pasaulyje darnus vystymasis reiškia, kad įmonės imasi veiksmų, siekdamos sumažinti savo poveikį aplinkai ir kartu padidinti savo pelningumą. Tai gali apimti tokius dalykus kaip atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas, medžiagų perdirbimas ir atliekų mažinimas. Tvarią plėtrą praktikuojančios įmonės dažnai praneša apie teigiamą poveikį savo veiklos rezultatams ir geresnius santykius su klientais bei suinteresuotosiomis šalimis.
Vyriausybės lygmeniu darnus vystymasis – tai siekis užtikrinti, kad ekonominis augimas nebūtų vykdomas žmonių ar aplinkos sąskaita. Tai reiškia, kad reikia investuoti į projektus ir iniciatyvas, kurios naudingos bendruomenėms ir kartu saugo aplinką. Vyriausybės visame pasaulyje vis dažniau priima įstatymus ir politiką, kuriais siekiama užtikrinti, kad plėtra būtų vykdoma tvariai.
Tvarus vystymasis yra sudėtinga sąvoka, tačiau ji būtina norint sukurti stiprią ekonomiką ir sveiką aplinką. Į savo veiklą įtraukdamos tvarią praktiką, įmonės gali sukurti ilgalaikę vertę sau ir visai visuomenei. Vyriausybės taip pat gali sukurti paskatas bendrovėms taikyti tvarią praktiką ir savo plėtros planuose teikti pirmenybę aplinkos apsaugai. Galiausiai, darnus vystymasis – tai teisingos ateities visiems kūrimas saugant mūsų planetos išteklius. Norint užtikrinti, kad šis tikslas būtų pasiektas, reikia, kad visais lygmenimis bendradarbiautų ir privatusis sektorius, ir vyriausybės.